Giełda Papierów Warto¶ciowych - analiza intuicyjna, prognozy, akcje

historia zmian w serwisie

2010-08-22

 • aktualizacja listy spółek oraz kursów akcji.
 • wznowienie prac nad serwisem

2007-07-12

 • dodany kalkulator wolno¶ci finasowej.
  Możesz obliczyć po ilu latach jeste¶ w stanie osiagn±ć wolno¶ć finansow± odkładaj±c procent zarabianej kwoty oraz zwiększaj±c odkładany kapitał na wybrany procent roczny.

2007-07-08

 • aktualizacja listy spółek oraz kursów akcji.

2007-03-08

2007-02-14

 • z uwagi na niepewn± sytuację na giełdzie (od grudnia 2006 spodziewna jest znaczna korekta), wstrzymali¶my chwilowo rozwój serwisu. czekamy aż sytuacja się unormuje.
 • dotychczasowy system prognozowania się nie sprawdza. wyniki s± obiecuj±ce, ale prognozuj± tylko nowo zarejestrowani uczestnicy, a nie o to chodzi.
 • planujemy zmiany w prognozowaniu, tak aby szukać spółki o największym potencjale wzrostowym. dotychczasowa metoda pozwala wybrać spółki, które rosn± i uzyskać kilka procent w skali miesi±ca. nasze osobiste do»wiadczenia wskazuj±, że możliwe jest również wskazanie spółek, które wzrosn± od 20% do 50% w ci±gu kilkunastu dni. (s± to spółki o niewielkich obrotach, tak więc takie pomnożenie dla kwoty powyżej miliona złotych nie jest już możliwe.)

2006-12-09

 • zaktualizowana została lista spółek.
 • od stycznia 2007 zaczynamy wyliczanie teoretycznego zysku.

2006-10-17

 • zostały poprawione struktury baz danych. po awarii była przywrócona wersja z 3 wrze»nia, a od tego czasu trochę się w nich zmieniło. z tego powodu na pocz±tku tygodnia nie było możliwa rejestracja nowych uczestników.
 • w oparciu o logi testowe ze zmian w bazie danych udało się odtworzyć pewne dane. logi te pochodziły z okresu od 2006-09-20 do 2006-10-04.
 • między innymi odtworzonych zostało 7 kont uczestników. niestety, dane 10 osób, które zarejestrowały się pomiędzy 2006-09-04 a 2006-09-20, zostały bezpowrotnie utracone. nie zachowały się nawet kopie maili służ±cych do potwierdzenia rejestracji, nie mamy więc żadnej możliwo»ci skontaktowania się z tymi osobami. przepraszamy za zaistniał± sytuację i prosimy o ponown± rejestrację.
 • praktycznie to po 2 miesi±cach działania zaczynamy wszystko od pocz±ku, bo większo»ć prognoz skasowano.
 • nadal problemy z wysyłaniem do wp.pl - a już parę maili poszło prawidłowo.
  smtp error from remote mail server after initial connection:
  host mx.wp.pl [212.77.101.4]: 554 listed in habeas senderindex, blocklist:
  http://www.habeas.com/en-us/reg/reg.php?s=repcheck_blacklist

2006-10-14

 • firma obsługuj±ca serwer - leaseweb bv - dokonała zamachu na dane swoich klientów. najpierw skasowali dysk z bież±cymi kopiami zapasowymi, a potem główny dysk serwera. w zwi±zku z tym utracili»my wprowadzone wcze»niej dane. serwis jest odtworzony z tego, co udało się odratować.

2006-10-03

 • przymiarka do regularnego wysyłania zaproszeń do zgłaszania prognoz na nowy okres. nadal nie działa wysyłanie na wp.pl.

2006-09-25

 • dodane komentarze do prognoz. podczas zgłaszania prognozy można wpisać komentarz, który będzie widoczny w raporcie po wyliczeniu skuteczno»ci. w komentarzu można opisać szczegóły odczucia, aby porównuj±c z rzeczywist± zmian± zoptymalizować prognozowanie. komentarze nie s± używane do innych celów.
 • zmieniona koncepcja okre»lania indywidualnej skuteczno»ci. zamiast od -100% do 100%, będzie od 0% do 100%. czyli warto»ć wyliczona według poprzedniej metody jest dzielona przez 2, a następnie dodawana do 50%. przykład: cały koszyk akcji wzrósł o 10%, a »rednia największych wzrostów wyniosła 20%. je»li prognoza dała zysk 15% (połowa między 10% a 20%), to skuteczno»ć jest równa 75%. je»li prognoza dała 0% (dwie trzecie między -20% a 10%), to skuteczno»ć wynosi 33.33%.

2006-09-23

 • dodane zestawienie prognoz na stronie progozy. pominięte zostały spółki z minimaln± ilo»ci± zarejestrowanych prognoz.

2006-09-22

 • można się zalogować zaraz po zarejestrowaniu, a przed aktywowaniem konta. w takiej sytuacji większo¶ć funkcji serwisu będzie wył±czona.
 • dodane przypomnienia o aktywacji konta.
 • skasowane konta, które nie zostały aktywowane.

2006-09-21

 • za "niewielk± zmianę ceny" został uznany zakres od -10% do +10%.
 • zamknięty został trzeci okres prognozowania.
 • dodane obliczanie indywidualnej skuteczno»ci. z koszyka akcji wybranych przez uczestnika wybierane s± te, których zmiana ceny przekracza ±10%, niezależnie od kierunku tej zmiany. następnie wyliczana jest »rednia z warto»ci bezwzględnej procentu zmiany. ©rednia ta wyznacza granice, które odpowiadaj± -100% i +100% skuteczno»ci. za punkt zerowy uznawana jest »rednia zmiana ceny wszytkich akcji w koszyku. skuteczno»ć indywidualna wyliczana jest jako odległo»ć procentowa między punktem zerowym a granic±. przykład: koszyk akcji wzrósł o 10%, a »rednia największych wzrostów wyniosła 20%. je»li prognoza dała zysk 15% (połowa między 10% a 20%), to skuteczno»ć jest równa 50%. je»li prognoza dała 0% (dwie trzecie między -20% a 10%), to skuteczno»ć wynosi -33.33%.

2006-09-20

 • dodany został raport o skuteczno»ci indywidualnych przewidywań zmian cen poszczególnych akcji. raport ten dostępny jest po zalogowaniu.
 • z listy spółek zostało usuniętych kilka już nienotowanych. nadal brakuje paru, które weszły na giełdę w tym roku.

2006-09-07

 • działa formularz kontaktowy. proszę używać go do zgaszania wszelkich uwag, sugestii i komentarzy.

2006-08-21

 • uruchomiona podstawowa funkcjonalno»ć serwisu - rejestracja, logowanie, zgłaszanie prognoz.

Informacje:
Regulamin
Prywatno¶ć
Słownik
Statystyki
Prognozy
Zmiany
Kontakt

Polecamy:
Zawód: inwestor
Otwarcie rachunku
Linki
Kalkulator

Techniki:
Procedura
Wskazówki
Metoda Silvy
Szaman Miejski
Focus 10/12

Artykuły:
Totolotek
Arksteel
Bł±dzenie losowe

Ustawienia:
Akcje o-I
Akcje J-Z
Branże
Kolejno¶ć

Prognozy:
Kolejno
Losowo


Google
Web
gpw.yarek.pl

Katalogi stron


© 2006 gpw.yarek.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.